PRZETARGI
w Zespole Szkół im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku

 

KONTAKT: pytania dotyczące przetargów: kierownik@zlpotok.pl

 


kompletne archiwum dokumentacji /plik Przetarg.rar 32 MB/


 

ZS-341/2/2016

 Złoty Potok: Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Złotym Potoku, krajowy numer identyfikacyjny 9672100000, ul. ul. Kościuszki 7  , 42253   Złoty Potok, woj. śląskie, państwo , tel. 343 278 008, e-mail , faks 343 278 067.
Adres strony internetowej (URL): www.zlpotok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zlpotok.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół im.Władysawa Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Charakterystyka budynku: Budynek internatu jest obiektem wolnostojącym składającym się z pięciu segmentów – trzech parterowych i dwóch jednopiętrowych. Budynek częściowo jest podpiwniczony. Przebudowa –I etap obejmuje przebudowę segmentu D, który nie jest podpiwniczony. 1.2.W zakresie zamówienia przewiduje się: Roboty budowlane, Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Wywóz gruzu i innych odpadów, Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (doprowadzenie instalacji do łazienek i zainstalowanie grzejników). Roboty dotyczą 9 pokoi (wykonanie łazienek w pokojach) Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, użytych do realizacji zadania: - drzwi zewnętrzne systemu ,,Porta” pełne, kolor olcha, futryna drewniana regulowana, zamykanie na zamek z wkładką z motylkiem od wewnątrz, - drzwi łazienkowe pełne w kolorze drzwi zewnętrznych z futryną drewnianą, - płytki ceramiczne w kolorze pastelowym uzgodnionym z Zamawiającym, - lustro wklejone w glazurę, orientacyjny wymiar 40 cm x 60 cm, - brodzik półokrągły 80 x 80 z obudową akrylową (rozbieralną) DEANTE + nogi do brodzika, kabiny prysznicowe – półokrągłe ,,80” DEANTE (wymiar boczny 80) nietransparentne, szkło mrożone – bezpieczne hartowane, jednodrzwiowe. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.) Uwaga: Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 90


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej be ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: dotyczy kierownika budowy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozd. VIII, ust. 2, pkt 2.2 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdz. VIII, ust 2, punkt 2.1. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 2 500,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 ze zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: PKO Bank Polski 41 8591 0007 0330 0925 1603 0001 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: ZS-341/2/2016 przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiedni oryginał dokumentu winien być złożony u Zamawiającego, w pok. nr 18 Sekretariat górny parter ul. Kościuszki 7 w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. 4. Zwrot wadium: Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termi wykonania

20

okres garancji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje : co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej : 1) Zmiana wartości umowy w przypadku a) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. (Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron , którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe , zamieszki, strajki ( nie dotyczy pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne , nagłe przerwy w dostawach energii elektrycznej , promieniowanie lub skażenia.) Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie wpisem w Dzienniku budowy/notatnik budowy. b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, d) W przypadku zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę. 3). Inne zmiany: a) zmiana kierownika budowy ( robót), na inną osobę legitymującą się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do terminowego wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ bez zwiększenia wynagrodzenia umownego, 3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 22.08.2016 r. pod nr: 301997-2016.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku”,

sygnatura akt: ZS-341/2/2016

 

 
ZATWIERDZAM

 


Dyrektor

Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku


...……………………….

Dariusz Ciuk

Złoty Potok, dnia 16 sierpnia 2016 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

,, Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku”o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ROBOTY BUDOWLANE


Wstęp


Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się
o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy
z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy ustawy.ROZDZIAŁ I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) zamawiający – Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,

2) wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4) Pzp – ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2015

r. poz. 2164 ze zm.w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)
Rozdział I. Informacja o Zamawiającym


Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Siedziba Zamawiającego: ul. Kościuszki 7

Kod pocztowy: 42-253, miejscowość: Złoty Potok

Tel. 34 3278-008, fax: 34 3278067

e-mail: sekretariat@zlpotok.pl,

województwo: śląskie

NIP 949-02-42-449

adres strony internetowej: www.zlpotok.pl


OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako ZS-341/2/2016

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.


Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca,
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu


1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. poz. 2263).

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:


Rozdział III Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą:


,,Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

1.2. Charakterystyka budynku:

Budynek internatu jest obiektem wolnostojącym składającym się z pięciu segmentów – trzech parterowych i dwóch jednopiętrowych. Budynek częściowo jest podpiwniczony. Przebudowa –I etap obejmuje przebudowę segmentu D, który nie jest podpiwniczony.

1.2.W zakresie zamówienia przewiduje się :

Roboty budowlane,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Wywóz gruzu i innych odpadów,

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (doprowadzenie instalacji do łazienek

i zainstalowanie grzejników).

Roboty dotyczą 9 pokoi. (wykonanie łazienek w pokojach)

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-13. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót (zał 7).

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.


a). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisami przedmiotów zamówienia,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami oraz przedmiarami robót.


b) W ofercie należy uwzględnić konieczność wykonania robót na czynnych obiektach.


c) Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.


d) Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w załączonych do SIWZ;(załącznik nr 7)


e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją.

f) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących najwyższą jakość.

Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, użytych do realizacji zadania:

- drzwi zewnętrzne systemu ,,Porta” pełne, kolor olcha, futryna drewniana regulowana, zamykanie na zamek z wkładką z motylkiem od wewnątrz,

- drzwi łazienkowe pełne w kolorze drzwi zewnętrznych z futryną drewnianą,

- płytki ceramiczne w kolorze pastelowym uzgodnionym z Zamawiającym,

- lustro wklejone w glazurę, orientacyjny wymiar 40 cm x 60 cm,

- brodzik półokrągły 80 x 80 z obudową akrylową (rozbieralną) DEANTE + nogi do brodzika,

kabiny prysznicowe – półokrągłe ,,80” DEANTE (wymiar boczny 80) nietransparentne, szkło mrożone – bezpieczne hartowane, jednodrzwiowe.

Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.)

Uwaga: Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy


5) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę, zamontowane urządzenia) wynosi nie mniej niż 36 miesięcy a nie więcej niż 60 miesięcy od dnia odebrania bezusterkowego zadania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


6) Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).


Rozdział IV Oferty częściowe


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


Rozdział V Oferty wariantowe


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Rozdział VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia


1. Rozpoczęcie robót: w dniu następnym po podpisaniu umowy,

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do
- max 90 dni od daty podpisania umowy i nie mniej niż 70 dni od dnia podpisania umowy

3. Miejsce wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać w czynnym obiekcie

tj. w internacie przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.Rozdział VII. Informacja o podwykonawcach


Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia roboty budowlanej podwykonawcom.


Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych

1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.


2.1) Kadra techniczna. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń


2.1.1) Uprawnienia, o których mowa w ust 2 pkt 2.1 litera a powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014. poz.1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2.2. W zakresie: wiedza i doświadczenie.

j. Udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości min. 100.000,00 zł brutto. (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona

w umowie w  innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.


4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.


a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:


Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i przesłanek wykluczenia z postępowania zwanych dalej Oświadczeniami. Zał. nr 2 i 3 do SIWZ


Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.


b) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.”,


5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 5 PZP:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,Rozdział IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozd. VIII, ust. 2, pkt 2.2 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

7. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdz. VIII, ust 2, punkt 2.1. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 do 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


8. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 1 pkt. 1.1. i ust.5 SIWZ;

3) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozd. VIII, ust. 2, pkt 2.1 i pkt. 2.2 SIWZ;

4) dowód wpłaty wadium;Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazaniu osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.


1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

2. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

3. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: kierownik@zlpotok.pl lub sekretariat@zlpotok.pl


4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.zlpotok.pl


5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.


6. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z wykonawcami.

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:


Mirosław Pietrzak – Kierownik Gospodarczy, Tel. 34 3278-008, kierownik@zlpotok.plRozdział XI. Wymagania dotyczące wadium


1. Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości: - 2 500,00

przed upływem terminu składania ofert.


2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 ze zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.


3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego

w banku: PKO Bank Polski 41 8591 0007 0330 0925 1603 0001 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: ZS-341/2/2016 przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiedni oryginał dokumentu winien być złożony u Zamawiającego, w pok. nr 18 Sekretariat górny parter
ul. Kościuszki 7 w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty.

4. Zwrot wadium:

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

  1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7;

  2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt. 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz

Zamawiającego, w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

- nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.


Rozdział XII. Termin związania ofertą


  1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.Rozdział XIII. Sposób przygotowania oferty


1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

2. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

3. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów.

5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Stwierdzone przez wykonawcę w tekście oferty – przed jej złożeniem – omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści lub wartości (kwoty) i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty

dokonania poprawki.

7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w rozdziale IX niniejszej SIWZ zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty.

Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.

9. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


10. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:


Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

oferta na
Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

06.09.2016 r. godz. 10.30


11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy opatrzony pieczęcią.

13. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez Wykonawcę, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając rodzaj i zakres tych zmian lub składa nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie oferty, zmienioną ofertę lub nowe dokumenty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres zamawiającego oraz oznaczenie „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” oraz dopiski „nie otwierać przed dniem 06.09.2016 r. godz. 10.30” i „zmiana oferty”.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy oraz czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, jak również czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek oznaczyć te informacje (dokumenty) klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.
Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku, ul. Koścuszki 7, 42-253 Janów sekretariat, sekretariat-pokój nr 18

górny parter , w terminie do dnia 06.09.2016 roku, godz. 10.00 (czasu lokalnego)

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,

ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów, pok. dyrektora szkoły dnia 06.09.2016 roku,

godz. 10.30 (czasu lokalnego)

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówień.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny


1. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić to w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne zgody i uregulować kwestie formalno-prawne konieczne przy realizacji umowy pochodzące od osób prawnych i fizycznych (tj. zgoda na zajęcie terenu przyległego do miejsca prowadzenia inwestycji w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umowa na dostawę mediów). Koszty wynikłe z powyższych czynności obciążają wykonawcę.

2. Cenę należy obliczyć

- zgodnie z kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie załączonych dokumentów (Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy od oferenta, który zostanie wyłoniony w postępowaniu) .

3. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym”. (zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji),

4. Cenę należy podać w polskich złotych wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego

miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie.

5. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie regulacjami prawnymi.

6. Ceny i stawki podane w kosztorysie muszą stanowić całkowitą wszystko obejmującą wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne, wraz z ryzykiem ogólnym, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na których Oferta jest oparta. Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są rozłożone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny winny być podawane według stawek aktualnych w dacie poprzedzającej złożenie oferty. Stawki i ceny winny być wprowadzone do każdej pozycji w kosztorysie. Stawki obejmują wszystkie podatki oraz inne zobowiązania, które nie zostały oddzielnie podane w przedmiarze robót oraz w ofercie.

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy.

9. Pozostałe warunki określa wzór umowy stanowiący zał. nr 4 niniejszej SIWZ.

10. Rażąco niska cena lub koszt lub ich istotne części składowe – kwestia ta jest określona w art. 90 ustęp 1, 2 i 3 Pzp.


Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:


Cena: 60% ( C )

Okres Gwarancji : 20% ( OG )

Termin wykonania 20% (T)

2. Oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniższymi wzorami do obliczenia punktowego.


3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Cena ( C ) :


CN

Cena ( C ) =---------- x 60% x 100 pkt
C
OB

gdzie :


C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

CN – najniższa zaoferowana Cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.
4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Okres gwarancji ( OG )


okres gwarancji w ofercie ocenianej

( OG ) = ------------------------------------------------------- x 20% x 100 pkt

60 miesięcy

gdzie :

OG – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany Okres gwarancji,

okres gwarancji w ofercie ocenianej – nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż
60 miesięcy,

60 miesięcy – maksymalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego. Oferty w których zostanie wskazany okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzymają 20 punktów.


5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Termin wykonania ( T ).

Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w tym kryterium ustala minimalną
i maksymalną ilość dni jaka będzie brana pod uwagę.

Minimum to 70 dni, maksimum 90 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca, który

złoży ofertę z najkrótszym terminem realizacji otrzyma w tym kryterium 20 pkt.

Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru:


T n

( T ) = ----------------------- x 20% x 100 pkt

Troz

gdzie :

Tn – ilość dni realizacji zamówienia z oferty o najkrótszym terminie realizacji,

Troz - ilość dni realizacji zamówienia z oferty rozpatrywanej,


6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

7. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.


Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.


Rozdział XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę w walucie obcej, to cena w walucie obcej musi być przeliczona na złotówki i nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

3. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy niezgodne z ust. 2. nie będą przez Zamawiającego

uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona.


Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi za pomocą emaila (do wykonawców nie posiadających poczty elektronicznej zawiadomienie zostanie wysłane za pośrednictwem faxu lub operatora pocztowego) o wynikach postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:


1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych,

zaangażowanych w realizację zamówienia.

6. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku elektronicznym w formacie pdf oraz edytowalnym ath lub arkusza kalkulacyjnego (dopuszcza się przekazanie za pośrednictwem poczty

elektronicznej)

8 Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

9 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

10 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem

lub telefonicznie.

11. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby/osób, które będą pełnić funkcje kierownika budowy.

12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.


Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY:


Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady.

10. Pozostałe warunki określa wzór umowy (zał. nr 4 niniejszej SIWZ).


Rozdział XX. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.


Rozdział XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

4. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do

wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 99 kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.


5. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKICH ZMIAN


1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje : co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej :


1) Zmiana wartości umowy w przypadku

a) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. (Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron , którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe , zamieszki, strajki ( nie dotyczy pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne , nagłe przerwy w dostawach energii elektrycznej , promieniowanie lub skażenia.) Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie wpisem w Dzienniku budowy/notatnik budowy.

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o

okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do

zmniejszonego zakresu,


d) W przypadku zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę.


3). Inne zmiany:


a) zmiana kierownika budowy ( robót), na inną osobę legitymującą się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu,

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do terminowego wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ bez zwiększenia wynagrodzenia umownego,


3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.


Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia


W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).


Rozdział XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Rozdział XXVI Inne informacje


1. Nie przewiduje się:

a) zawarcia umowy ramowej,

b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Jawność postępowania.

  1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie nieskuteczne. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). Informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny i porównania ofert oraz wyboru kontrahenta, nie będą ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie związanym z przebiegiem przetargu aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta.

3. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

6. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

7. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

Rozdział XXVII. Załączniki do specyfikacji


Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia

z postępowania- do wypełnienia przez wykonawców i złożenia w ofercie

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia w ofercie
Załącznik nr 4 - wzór umowy,

załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w rozdziale VIII, ust. 2, pkt 2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia na każde wezwanie zamawiającego, Załącznik nr 6. - wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania określone określone w rozdziale VIII, ust. 2, pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia na każde wezwanie zamawiającego, Załączniki 7 Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego:

Poniższa dokumentacja stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane

i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.zlpotok.pl

a) przedmiary robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. c) projekt budowlany (branża sanitarna dotycząca danego zadania)