Złoty Potok 22.03.2017, Nr sprawy: ZS-341/2/2017

Złoty Potok 22.03.2017

Nr sprawy: ZS-341/2/2017

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, 42-253 Janów, ul. Kościuszki 7, woj. Śląskie, tel. (034) 3278-008, fax. (034) 3278-067, e-mail: sekretariat@zlpotok.pl uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

  1. W w/w postępowaniu wybrano ofertę Firmy:

DROŚ – SAWICKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,

42-141 Przystajń,

ul. Przemysłowa 2

Cena oferty brutto – 28 905,00 zł

Termin płatności – 30 dni

Termin dostawy – 7 dni

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium i jego wagą.

W postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę, z czego odrzucono 0 oferty

i wykluczono 0 wykonawców.

2. W postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p

Nazwa firmy

Punktacja wg

Kryterium:

Cena ryczałtowa brutto (zł)

60%

Punktacja wg kryterium

Termin wykonania zadania (dostawy – dni)

20%

Punktacja wg

Kryterium:

termin płatności (dni)

20%

Punktacja łączna wg

kryterium:

2

DROŚ – SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 42-141 Przystajń,

ul. Przemysłowa 2

60

20

20

100,00

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Danuta Leszczyńska