Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Ogłoszenie nr 77839 – 2017 z dnia 2017-05-02 r. (w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Złoty Potok: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

ZS-341/3/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Złotym Potoku, krajowy numer identyfikacyjny 9672100000, ul. ul. Kościuszki 7  , 42253   Złoty Potok, woj. śląskie, państwo , tel. 343 278 008, e-mail kierownik@zlpotok.pl, faks 343 278 067.
Adres strony internetowej (URL): www.zlpotok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetwa Samorządu Terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zlpotok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
wersja papierowa za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca
Adres:
Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złoty Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ilość oleju opałowego – 5 000 litrów.

Dostarczony olej musi spełniać wymagane parametry, tj: Właściwości Jednostka Wymagania – L1 Gęstość: w 15ºC, max kg/m 860 Wartość opałowa, min MJ/kg 42,6 Temperatura zapłonu, min ºC 56 Lepkość kinematyczna w 20ºC,max mm²/s 6,00 Skład frakcyjny: do 250ºC destyluje, max % (v/v) 65 do 350ºC destyluje, min % (v/v) 85 Temperatura płynięcia,max ºC -20 Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max % (m/m) 0,3 Zawartość siarki, max % (m/m) 0,10 Zawartość wody, max mg/kg 200 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max mg/kg 24 Pozostałość po spopieleniu, max % (m/m) 0,01 Barwa czerwona a)

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 105 9 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 20
termin płatności 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Przetarg nieograniczony na dostawy: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku”,

sygnatura akt: ZS-341/3/2017

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

………………………….

Dariusz Ciuk

Złoty Potok, dnia 28 kwiecień 2017 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

,, Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku”

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWY

Wstęp

Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się
o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy
z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) zamawiający – Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,

2) wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4) Pzp – ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2015

r. poz. 2164 ze zm.w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)

Rozdział I.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Siedziba Zamawiającego: ul. Kościuszki 7

Kod pocztowy: 42-253, miejscowość: Złoty Potok

Tel. 34 3278-008, fax: 34 3278067

e-mail: sekretariat@zlpotok.pl,

województwo: śląskie

NIP 949-02-42-449

adres strony internetowej: www.zlpotok.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako ZS-341/3/2017

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Rozdział II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA,
W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami w tym zmianą z 22.06.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. poz. 2263).

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • Biuletyn Zamówień Publicznych,

 • strona internetowa Zamawiającego,

 • tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział III

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na realizacji zadania pod nazwą:

,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku”

Orientacyjna ilość: 5 000 litrów

Dostarczony olej opałowy lekki o parametrach spełniających wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r, poz. 1547)

2) Olej musi posiadać między innymi następujące parametry podstawowe:

– Wartość opałowa – większa niż 42,6 MJ/kg

– Zawartość siarki – nie większa niż 0,1 % m/m

– Gęstość w temp. 15 st.C – nie większa niż 860 kg/m³

– Zawartość wody – max. 200 mg/kg

– Zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg

3) Wykonawca dostarczy olej specjalistycznym transportem wyposażonym w legalizowany sprzęt do pomiaru spuszczanego oleju.

4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego.

5) Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych (bez sobót) w godzinach 7:30 – 15:00.

6. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia – podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia – art. 29 ustawy Pzp).

7. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta.

8. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości oleju opałowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii pieców co zasilanych tym olejem.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym, oraz postawieniami Zamawiającego w treści postanowień umowy,

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,

 3. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

 4. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

 5. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę (w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

10.1. Postanowienia dot. Podwykonawców:

 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w rozdz. V, pkt. 3 niniejszej Specyfikacji (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10.2 Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

11) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 09.13.51.00-5

Rozdział IV.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy (wykonania zadania): w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

2. Olej opałowy należy dostarczyć do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Rozdział V.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 105 9 z późn. zm.)

 1. zdolności technicznej lub zawodowej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i przesłanek wykluczenia z postępowania zwanych dalej Oświadczeniami. Zał. nr 2 i 3 do SIWZ

Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.

Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.”,

3. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby:

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

– zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, zgodnie z rozdz. V, pkt. 2 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Rozdział VI

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie rozdz. VI pkt. 4 SIWZ.

6. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w rozdz. VI, pkt. 4 SIWZ, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział VII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji;

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

 1. koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

 1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

 • 7.3. ppkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 2 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII, pkt 4. pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

 1. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 2. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 3. Oferta winna zawierać oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII, pkt. 1 ppkt. a) i b) dla każdego z wykonawców osobno.

 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawi zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

9. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

 1. Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów.

 2. Za oryginał uważa się oświadczenia lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 3. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

 4. Potwierdzenia za zgodność dokonuje Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca – odpowiedni w zakresie do dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 5. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 6. Oferta oraz wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8. Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII, pkt. 1.

 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

 • Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 • Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,

 • Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 • czy inne podmioty, na których zdolności powołuje się Wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

 1. wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

 2. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą być udostępnione, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 3. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

 4. Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

 5. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. Z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zgodnie z art. 11. Ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Rozdział VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

2. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

3. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: kierownik@zlpotok.pl

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.zlpotok.pl

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z wykonawcami.

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Mirosław Pietrzak – Kierownik Gospodarczy, Tel. 34 3278-008, kierownik@zlpotok

8. Wyjaśnienie treści SIWZ.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zlpotok.pl, na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

9. Modyfikacja treści SIWZ.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia

 3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 4. Wszelkie wprowadzone zmiany w SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

 5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiającego zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Mirosław Pietrzak, kierownik@zlpotok,pl, tel. 34 3278-008

Rozdział IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

Rozdział XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy wypełniony przez wykonawcę – załącznik nr 1 do Specyfikacji

 2. Oświadczenia wymienione w rozdz. VII, pkt. 1 Specyfikacji

 3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Załączniki do siwz są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do siwz.

3. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

6. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia w tym zakresie zawarto w rozdz. VII, pkt. 11 niniejszej Specyfikacji.

7. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego wg wzoru.:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7,

42-253 Janów

oferta na
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

10.05.2017 r. godz. 10.30

8. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

9. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Siwz. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.

 2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. a) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności:

 • przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,

 • dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

 • przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

 • ewentualne udostępnienie informacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Rozdział XII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów sekretariat, sekretariat-pokój nr 18

górny parter , w terminie do dnia 10.05.2017 roku, godz. 10.00 (czasu lokalnego)

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,

ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów, pok. dyrektora szkoły dnia 10.05.2017 roku,

godz. 10.30 (czasu lokalnego)

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówień.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

informacje dotyczące:

– kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

– firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

– ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.

Rozdział XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofertowa podana w formularzu ofertowym jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

2. Ceny muszą być wyrażone, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert podane w pkt. 3.

2. Do porównania ofert będą brane pod uwagę kryteria opisane w pkt. 3., podane w formularzu ofertowym.

3. Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli:

LP

KRYTERIA

WAGA

%

Ilość

pkt.

Sposób oceny: wzory, uzyskane

informacje mające wpływ na ocenę

1

Cena brutto oleju opałowego za okres z uwzględnieniem
stałej marży/upustu
(C)

60

60

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = —————————— x 60

Cena oferty badanej

2

Termin dostawy (Td)

20

20

Do 7 dni – 20 pkt.

Do 14 dni – 10 pkt.

3

Termin płatności (Tp)

20

20

14 dni – 10 pkt.

30 dni – 20 pkt.

Razem

100

100

Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1 – 3

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C+Td+Tp,

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

Td – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin dostawy ”,

Tp – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin płatności”.

Rozdział XV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

 1. imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.zlpotok.pl.

4. Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zwarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego jako wykonanie zamówienia.

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

 1. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

 2. 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w ppkt. 15.5. lit. a) i b) gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

7. Z wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisami określonymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Rozdział XVI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia.

Rozdział XVII

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Płatność będzie dokonana w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji – projekt umowy.

Rozdział XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

 2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub Siwz na stronie internetowej;

 3. wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    • 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

    • 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

Rozdział XIX

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznikami do niniejszej Siwz są:

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2

Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4

Wzór umowy.


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)


 

Załącznik nr 3 do Siwz

Zamawiający:

Zespół Szkół im. Wł. Szafera

w Złotym Potoku

ul. Kościuszki 7

42-253 Janów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Złotym Potoku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

 


Załącznik nr 3 do Siwz

Zamawiający:

Zespół Szkół im. Wł. Szafera

w Złotym Potoku

ul. Kościuszki 7

42-253 Janów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Złotym Potoku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)


ZS-341/3/2017 Załącznik nr 1 do Siwz

FORMULARZ OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………… Regon …………………………………. Tel …………………………………………………..

Fax …………………………… E-mail ………………………………….. www ……………………………………………….

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku:

Kryterium: Cena

L.p.

Ilość
(w litrach)

Cena netto
w PLN

VAT

%

Cena brutto
w PLN

1

2

3

6

7

8

1

Wartość dostawy oleju opałowego


5 000

………… …….. …………..

Kryterium: Termin dostawy

3

Termin dostawy
licząc od dnia podpisania umowy

do ………….. dni

(wpisać odpowiednio: 7 lub 14 dni)

Kryterium: Termin płatności

3

Termin płatności

………….. dni

(wpisać odpowiednio: 14 lub 30 dni)

 1. Oświadczam, że olej opałowy będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym świadectwem legalizacji.
 2. Oświadczam, że olej opałowy każdorazowo dostarczany będzie wraz ze świadectwem jakości.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

 4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy (załącznik nr 4 do Siwz) i akceptuję jego postanowienia.

 5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 6. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawcy/ów.

 1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT].

 2. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
  i usług.
  Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego …………………………… oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą …………………… (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

 3. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika).

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy

…………………… ……………………………………………


Zamawiający: Zespół Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku Sygnatura akt: ZS-342/3/2017

Przetarg nieograniczony: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr …./2017

zawarta w dniu …………r w Złotym Potoku pomiędzy placówką oświatową pn. nazwą: Zespól Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku z siedzibą: Złoty Potok,

ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów NIP 949-02-42-441, zwaną dalej „Odbiorcą”, którą reprezentują:

………………. – Dyrektor ZS

przy współudziale:

……………….. – Główna księgowa

a firmą:

zwaną dalej „Dostawcą”, którą reprezentują:

…………………………………………………………………

 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………….. r pod Nr ……………..

o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

1.1. Planowana do zakupu łączna ilość oleju wynosi: ……………. litrów

2. Dostarczony olej musi spełniać wymagane parametry, tj:

Właściwości Jednostka Wymagania – L1

Gęstość: w 15ºC, max

kg/m

860

Wartość opałowa, min

MJ/kg

42,6

Temperatura zapłonu, min

ºC

56

Lepkość kinematyczna w 20ºC,max

mm²/s

6,00

Skład frakcyjny:

do 250ºC destyluje, max

% (v/v)

65

do 350ºC destyluje, min

% (v/v)

85

Temperatura płynięcia,max

ºC

-20

Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max

% (m/m)

0,3

Zawartość siarki, max

% (m/m)

0,10

Zawartość wody, max

mg/kg

200

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max

mg/kg

24

Pozostałość po spopieleniu, max

% (m/m)

0,01

Barwa czerwona
 1. Asortyment ww. dostawy jest zgodny jest ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą przetargową.

§ 2

1.Szacunkowa łączna wartość umowy zgodnie z ofertą przetargową Dostawcy wynosi:

a) brutto: …………………..,

słownie złotych: …………………………., …./100

b) podatek VAT 23 %:  ………………. zł,

słownie złotych: ………………………….., …./100

c) netto: ………………….., zł,

słownie złotych: ……………………………, …./100

2. Zgodnie z ofertą przetargową Dostawcy, olej opałowy lekki dostarczony przez Dostawcę spełnia wymagania Odbiorcy. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym również transport do placówki oświatowej wymienionej w § 3 ust. 1

3. Wartość brutto umowy ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Wartość umowy ulegnie zmianie w przypadku zmiany ilości dostarczanego oleju

opałowego w stosunku do planowanej w § 1 ust.1.1. niniejszej umowy

§ 3

1. Adresatem dostawy oraz płatnikiem faktury będzie niżej wymieniona placówka oświatowa: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

2.  Należności wynikające z faktury VAT będzie płatna w terminie …… – dniowym od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę.

3.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

§ 4

1.Przy każdej dostawie Dostawca przedstawi Odbiorcy aktualne świadectwo jakości oleju, potwierdzające, że olej opałowy będący przedmiotem dostawy spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostawy.

2.Odbiór ilościowy dostawy oleju opałowego będzie następować na podstawie legalizowanych liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Dostawcy. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za potwierdzoną ilość dostarczonego paliwa przeliczoną wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15°C.

 1. Dostawa oleju opałowego realizowana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy do Zespołu Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w ciągu …. dni licząc od dnia podpisania umowy.

5. Odbiorca zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami)przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

6. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Odbiorcę, wówczas Odbiorca zobowiązany jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.

7.Odbiorca w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Odbiorcę obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

 • Zamawiający może w czasie trwania umowy zbadać czy dostarczony olej opałowy spełnia wymogi zgodne z normą PN-EN ISO 3170 poprzez ręczne pobranie próbek z autocysterny dostawcy.

§ 5

1. Dostawca gwarantuje wysoką jakość oleju opałowego, spełniającą wymagania jakościowe zgodnie z normą: PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1 oraz wszystkimi obowiązującymi w okresie trwania umowy aktami prawnymi.

2. Odbiorca niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie oleju opałowego złej jakości złoży reklamację Dostawcy, który w terminie do 14 dni reklamację rozpatrzy.

3. Dostawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego oleju W celu naprawienia ewentualnych szkód Dostawca przeprowadzi postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Odbiorcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Odbiorcy, Dostawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

§ 6

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwłokę w dostawie poszczególnych partii oleju– w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za dostarczenie tej partii wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., poz. 1020)..).

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Dostawcy.

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Odbiorca i Dostawca mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

§ 7

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (jt. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., poz. 1020).

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.

§ 9

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla Odbiorcy i  1 egz. dla Dostawcy.

ODBIORCA: DOSTAWCA: