informacja z otwarcia ofert- przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

ZS-341/3/2017 r.                                                                                                                     Złoty Potok, 10.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawa oleju opałowego

do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 77839-2017

1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia:

    • 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

a) DROŚ – SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,

42-141 Przystajń, ul. Przemysłowa 2

3. Ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności.

Nazwa firmy

Cena ryczałtowa

(brutto zł)

Termin dostawy

(dni)

Warunki płatności

(dni)

DROŚ – SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 42-141 Przystajń,

ul. Przemysłowa 2

13 468,50

7

30

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Danuta Leszczyńska