Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Nr sprawy:Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Załącznik nr 2 do specyfikacji – druk oferta